Thứ 2, 24/04/2017

07h30: Chào cờ đầu tuần tại Sân UBND quận

08h00: Họp cơ quan

Thứ 3, 25/04/2017

08h00: Tham gia tạp huấn bộ tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm cho CBQL và GVMN tại MN Trí Nhân và Hoa Ngọc Lan (ngày 25-27)

Thứ 4, 26/04/2017

08h00: Cô Đào, Cô Hoa triển khai tập huấn ra đề kiểm tra định kì tại TH Ngô Quyền (02 ngày)

Thứ 5, 27/04/2017
Thứ 6, 28/04/2017

14h00: Hội nghị Tổng kết PCGD-XMC tại Phòng họp số 1 UBND quận Cẩm Lệ

Thứ 7, 29/04/2017
Chủ nhật, 30/04/2017